1 existence, událost 1 1 býti, objekt
2 2 událost
3 o0
2 vztah, seskupení 4 1 vztah, vlastnost
5 2 část
6 3 skupina
3 možství, číslo 7 1 množství
8 2 číslo
9 3 počítání, číslovky pořadové
4 řád, zákonitost 10 1 řád, zákonitost
11 2 pozitivní, přirozený
12 3 konkrétní řád
5 změna, příčina 13 1 síla, akt
14 2 příčiny, následek, komplex událostí
15 3 změna, začátek, konec
6 čas. Oddobí 16 1 čas, měření času
17 2 perioda
18 3 věk, moment
7 průběh času 19 1 běh času, trvání
20 2 přítomnost, minulost
21 3  pozdě, čekat
8 prostor 22 1 prostor, místo
23 1 dimenze
24 2 směr, pozice
9 tvar 25 1 vrstva, obrys, střed
26 2 tvar, křivka
27 3 otvor, nádoba
10 pohyb 28 1 pohyb, rychlost
29 2 přemístit se
30 3 opustit
11 přenos, změna polohy 31 1 nésti, pohybovat něčím
32 2 změnit polohu
33 3 otáčení, kmitání
12 krajina, hmota 34 1 hmota, vesmír, tekutina, plyn
35 2 pevná hmota
36 3 krajina, počasí
13 vlastnosti hmoty, smysly 37 1 hustota a jiné vlastnosti hmoty
38 2 dotek, vůně, zvuk, chuť
39 3 světlo, barva, dívat se
14 živočich, biologická činnost 40 1 organismus, mrtvý, živý
41 2 rostlina, zvíře, člověk
42 3 biologická aktivita
15 části organismu 43 1 části těla
44 2 orgány těla
45 3 části rostlin, zvířat
16 práce, činnost 46 1 dělník, brigáda
47 2 pracovat, činnost, činit
48 3 výrobek
17 zemědělství, průmysl, doprava 49 1 zemědělství
50 2 průmysl, řemeslo
51 3 doprava, telekomunikace
18 obchod, majetek dát 52 1 vlatnictví, bohatství, peníze
53 2 hospodářství, obchod
54 3 vlastnit, dát, obdržet
19 úřad, řízení, výchova 55 1 rozhodnout, plán
56 2 sjednat, zkontrolovat,opatrnost
57 3 organizace, úřad, vůdce
20 společnost, stát, skupina 58 1 společnost, lidstvo, národ
59 2 stát, vláda
60 3 politika, hnutí
21 boj, politika, armáda 61 1 jednání, kooperace, konflikt
62 2 boj, mír
63 3 armáda
22 vztahy mezi lidmi, morálka 64 1 hodnocení chování, dobrý
65 2 pomoc, trplělivost, egoismus
66 3 svoboda, soud, viný, spravedlnost
23 rodina, láska, přátelství 67 1 rodina
68 2 skupina, individium
69 3 láska, nenávist, přátelství, sex
24 město, obydlí, domácnost 70 1 obydlí, město
71 2 části domu
72 3 nábytek, domácnost
25 oděv, jídlo, nemoc 73 1 šaty, móda
74 2 potrava, vaření
75 3 nemoc, hygiena, doktor, mýt se
26 zpráva, řeč, psaní 76 1 zpráva, záznam, uveřejnit
77 2 řeč
78 3 psaní, čtení, slovo, jméno
27 hledání, vyučování, pravda 79 1 školy, výchova, srozumitelný
80 2 pozornost, údiv, hledání
81 3 význam, pravda, pochyba
28 myšlení, vědomost 82 1 myslit, duše, paměť, rozum
83 2 soud, objev, problém, idea
84 3 znalost, chytrý, blázen
29 věda, umění, náboženst 85 1 věda, inženýrství, jazyky
86 2 kultura, umění, noviny
87 3 náboženství, mýtus, církev
30 charakter, zážitek, zábava 88 1 vůle, osud, cit
89 2 temperament, postoj, zkušenost
90 3 potěšení, lítost, sport
31 nálada, dojmy, city 91 1 nálada, radost, hoře
92 2 krása, směšný
93 3 naděje, strach, odvaha
32 lidská situace 94 1 těžkost, výsledek
95 2 úsilí, výkon
96 3 účel, užití
33 gramatická slova gramatická slova