VYSVĚTLIVKY
A:  pořadové číslo
B: slovo/heslo
C:  číslo sémantické třídy
D:  číslo sémantické třídy pro jednotlivé významy slov
E:   konkrétní záhlaví  sémantické třídy
F:  význam slova
G:  název/záhlaví sémantické třídy
H:  slovní druh
I: číslo sémantické skupiny interní
J: číslo sémantické skupiny - průběžné
K: indikátor příslušnosti do slovníku Jelínek-Bečka-Těšitelová
L: interval frekvence  (po 500 slovech)
SÉMANTICKÁ TŘÍDA číslo 19
A B C D E F G H I J K L
1 centrum 19 centrum úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 1
19 úřad, řízení, výchova 1. střed 1okraj, periferie 1):
19 úřad, řízení, výchova 2. ústředí: řídit stát z jednoho centra;
19 úřad, řízení, výchova 3. středisko 2: průmyslové, kulturní centrum
6 prostor 4. těžiště 2, střed 5:
     
2 cíl 19 cíl úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 1
19 úřad, řízení, výchova 1. konečné místo, jehož se snaží někdo dosáhnout:
19 úřad, řízení, výchova 2. účel, hodnota jako předmět, motiv usilování:
     
3 dosáhnout 19 dosáhnout úřad, řízení, výchova verb 2 56 1 1
10 pohyb 1. vztaženou rukou, něj. předmětem se dotknout, dostat 7
10 pohyb 2. chůzí, jízdou dospět
10 pohyb 3. zaujmout prostor, nabýt působnosti až k urč. mezi:
19 úřad, řízení, výchova 4. dospět až k urč. stupni, počtu apod.
19 úřad, řízení, výchova 5. úsilím nabýt, získat:
dosahovat ned.
     
4 jednání 19 jednání úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 1
16 práce, činnost 1. čin(y), činnost 1:
22 vztahy mezi lidmi, morálka 2. způsob počínání, vystupování:
19 úřad, řízení, výchova 3. (úř.) rozhovor, výměna názorů, porada:
29 věda, umění, náboženství 4. část div. hry, opery, dějství, akt 2:
     
5 komise 19 19 úřad, řízení, výchova komise  kolektivní orgán pověřený urč. Úkolem úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 1
     
6 organizace 19 organizace úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 1
19 úřad, řízení, výchova 1. organizování (srv. organizovat); jeho výsledek:
19 úřad, řízení, výchova 2. sdružení osob n. institucí se společným programem, cílem ap.:
19 úřad, řízení, výchova 3. nižší, zákl., jednotka, složka takového sdružení: o
     
7 připravit 19 připravit úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 1
19 úřad, řízení, výchova 1. uvést do stavu vhodného k uskutečnění, použití něčeho, přichystat, nachystat:
19 úřad, řízení, výchova 2. jistým způsobem zpracovat, uchystat, upravit 3:
19 úřad, řízení, výchova 3. způsobit, učinit:
18 obchod, majetek, dát 4. způsobit ztrátu něčeho, zbavit 1 něčeho:
 
8 program 19 program úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 1
19 úřad, řízení, výchova 1. předem stanovený obsah a postup, sled něj. kult. podniku, jednání ap., pořad 1; tento pořad:
19 úřad, řízení, výchova 2. tištěné (psané) oznámení programu 1:
19 úřad, řízení, výchova 3. rozvrh vytčených úkolů a cílů, plán 2:
29 věda, umění, náboženství 4. výp. tech. soustava příkazů vložená do počítače;
 
9 ředitel 19 19 úřad, řízení, výchova ředitel, -e m osoba pověřená vedením něj. organizačního celku úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 1
 
10 rozhodnout 19 rozhodnout úřad, řízení, výchova verb 1 55 2 1
19 úřad, řízení, výchova 1. konečným výrokem rozřešit něco nejasného n. sporného:
19 úřad, řízení, výchova 2. určit, jak a co se má stát:
19 úřad, řízení, výchova 3. (kladně) přispět ke konečnému výsledku:
19 úřad, řízení, výchova 4. (o události) nejvíc způsobit:
rozhodnout se dok.
19 úřad, řízení, výchova 1. dojít k závěru, odhodlat se:
19 úřad, řízení, výchova 2. vyvolit jednu z několika možností, rozmyslit se:
 
11 rozhodnutí 19 rozhodnout úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 1
19 úřad, řízení, výchova 1. konečným výrokem rozřešit něco nejasného n. sporného:
19 úřad, řízení, výchova 2. určit, jak a co se má stát
19 úřad, řízení, výchova 3. (kladně) přispět ke konečnému výsledku:
19 úřad, řízení, výchova 4. (o události) nejvíc způsobit:
rozhodnout se dok.
19 úřad, řízení, výchova 1. dojít k závěru, odhodlat se:
19 úřad, řízení, výchova 2. vyvolit jednu z několika možností, rozmyslit se:
19 úřad, řízení, výchova rozhodnutí, s k 1, 2:
 
12 schopný 19 schopný úřad, řízení, výchova příd. 3 57 1 1
19 úřad, řízení, výchova 1. (i jm. -pen) mající vlastnosti potřebné k vykonávání něčeho:
19 úřad, řízení, výchova 2. způsobilý se uplatnit, zdatný:
 
13 úřad 19 úřad úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 1
19 úřad, řízení, výchova 1. orgán veř. správy:
19 úřad, řízení, výchova 2. funkce, povinnosti, hodnost plynoucí ze služby, z vedoucího postavení v tomto orgánu:
19 úřad, řízení, výchova 3. budova tohoto orgánu:
 
14 vedení 19 vedení úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 1
17 zemědělství, průmysl, doprava 1. zařízení spojující dva i více tech. zdrojů n. přístrojů:
19 úřad, řízení, výchova 2. skupina lidí, kt. něco vedou, řídí:
19 úřad, řízení, výchova 3. vůdčí postavení (v soutěži); bodový náskok:
 
15 vedoucí 19 vedoucí příd. k vést 9, 10 úřad, řízení, výchova příd. 3 57 1 1
19 úřad, řízení, výchova 1. kt. něco vede, řídí:
19 úřad, řízení, výchova 2. týkající se vedení:
vedoucí, -ho m k 1:
vedoucí, ž
 
16 vést 19 vést úřad, řízení, výchova verb 3 57 1 1
10 pohyb 1. usměrňovat něčí pohyb držením n. doprovodem:
10 pohyb 2. působit pohyb zamýšleným směrem:
10 pohyb 3. určovat směr pohybu něj. zařízením:
10 pohyb 4. realizovat (něj. spoj) urč. směrem:
10 pohyb 5. být ukazatelem směru:
19 úřad, řízení, výchova 6. být pohnutkou, pobízet, podněcovat:
19 úřad, řízení, výchova 7. mít něco za následek:
19 úřad, řízení, výchova 8. vychovávat:
19 úřad, řízení, výchova 9. řídit 3, spravovat:
19 úřad, řízení, výchova 10. mít vůdčí, přednější postavení (v soutěži), vyšší bodový zisk:
19 úřad, řízení, výchova 11. mít na starosti (úř. listiny):
16 práce, činnost 12. vykonávat (něj. činnost):
10 pohyb 13. (o cestě ap.) směřovat 1:
vést si ned. jednat 2, počínat si:
vést se ned.
10 pohyb 1. jít a držet se s někým:
30 charakter, zážitek, zábava 2. neos. vede se daří se:
 
17 zástupce 19 zástupce úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 1
19 úřad, řízení, výchova 1. kdo někoho zastupuje 1 (ve funkci, v úkonu):
19 úřad, řízení, výchova 2. kdo někoho n. něco zastupuje 2, reprezentuje:
19 úřad, řízení, výchova 3. jedinec, jednotlivina náležející k urč. celku:
19 úřad, řízení, výchova 4. typický představitel:
 
18 agentura 19 agentura úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 2
19 úřad, řízení, výchova 1. zastupitelství, jednatelství 2:
19 úřad, řízení, výchova 2. organizace pověřená sběrem informací pro sdělovací prostředky, tisková kancelář
21 boj, politika, armáda 3. organizace agentů 2, výzvědná služba;
19 úřad, řízení, výchova 2. úřad jednatele 2, agentura 1, zastupitelství
 
19 instituce 19 úřad, řízení, výchova instituce  z(a)řízení 3, orgán 2, ústav 1, organizace 2: úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 2
 
20 kancelář 19 kancelář úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 2
19 úřad, řízení, výchova 1. úřadovna: 
19 úřad, řízení, výchova 2. úřad 1:
19 úřad, řízení, výchova 3. podnik sloužící veřejnosti:
 
21 kontrola 19 kontrola úřad, řízení, výchova subst. 2 56 1 2
19 úřad, řízení, výchova 1. dozor, dohled 2, ověřování (srvp. ověřovat), přezkoumávání (srvp. přezkoumávat):
19 úřad, řízení, výchova 2. vliv 2, řízení:
19 úřad, řízení, výchova 3. kontrolní orgán, revize 3:
 
22 mistr 19 mistr úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 2
19 úřad, řízení, výchova 1. kvalifikovaný pracovník vedoucí dílnu, pracovní četu ap.:
19 úřad, řízení, výchova 2. samostatný řemeslník (provozující živnost):
19 úřad, řízení, výchova 3. dokonalý odborník, znalec:
29 věda, umění, náboženství 4. (vynikající) umělec, tvůrce, interpret; Mistr jako označení (ve spoj. se jm.) a oslovení:
30 charakter, zážitek, zábava 5. vítěz vrcholné sport. soutěže, mistrovství:
30 charakter, zážitek, zábava 6. čestný titul vynikajícího sportovce:
29 věda, umění, náboženství 7. hist. magistr 2:
 
23 odmítnout 19 odmítnout úřad, řízení, výchova verb 1 55 1 2
19 úřad, řízení, výchova 1. projevit rozhodnutí neposkytnout (něco žádaného), odepřít 1:
19 úřad, řízení, výchova 2. projevit rozhodnutí nepřijmout (něco nabízeného):
19 úřad, řízení, výchova 3. prohlásit za nesprávné:
19 úřad, řízení, výchova 4. odbýt 4, nevyslyšet (v. vyslyšet):
19 úřad, řízení, výchova 5. nevyhovět (v. vyhovět), zamítnout 1:
 
24 opatření 19 úřad, řízení, výchova opatření činnost, postup k zabezpečení něčeho: úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 2
 
25 orgány/orgán 19 orgán úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 2
15 živočich, rostlina, biologická činnost 1. část živočišného n. rostlinného těla s urč. funkcí:
19 úřad, řízení, výchova 2. složka řídícího aparátu s urč. funkcí:
19 úřad, řízení, výchova 3. odb. (slang i živ. -a) osoba pověřená výkonnou mocí:
19 úřad, řízení, výchova 4. noviny, časopis polit. strany, instituce, skupiny ap.:
 
26 plán 19 plán úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 2
19 úřad, řízení, výchova 1. úmysl, záměr:
19 úřad, řízení, výchova 2. předem stanovený rozvrh činnosti:
19 úřad, řízení, výchova 3. vyznačení půdorysu terénu, stavebního díla ap.:
26 zpráva, řeč, psaní 4. mapa jisté oblasti:
 
27 přesně 19 přesný úřad, řízení, výchova adv. 2 56 1 2
19 úřad, řízení, výchova 1. souhlasící i v podrobnostech se skutečností:
19 úřad, řízení, výchova 2. vykonávající svou činnost správně, spolehlivě:
19 úřad, řízení, výchova 3. takto konaný:
přesně přísl.:
 
28 příprava 19 příprava úřad, řízení, výchova subst. 2 56 1 2
19 úřad, řízení, výchova 1. činnost předcházející uskutečnění něčeho a umožňující je:
19 úřad, řízení, výchova 2. způsob zpracování (ze složek, podle předpisu ap.)
19 úřad, řízení, výchova 3. věc n. souhrn věcí, potřeb užív. k zhotovení něčeho:
19 úřad, řízení, výchova 4. zvládnutí učební látky na příští lekci:
 
29 připravovat 19 připravit úřad, řízení, výchova verb 1 55 1 2
19 úřad, řízení, výchova 1. uvést do stavu vhodného k uskutečnění, použití něčeho, přichystat, nachystat:
19 úřad, řízení, výchova 2. jistým způsobem zpracovat, uchystat, upravit 3:
19 úřad, řízení, výchova 3. způsobit, učinit:
18 obchod, majetek, dát 4. způsobit ztrátu něčeho, zbavit 1 něčeho:
připravit se dok. vykonat přípravu, přichystat se:
připravovat ned.;
připravovat se ned.
 
30 řízení 19 řízení úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 2
17 zemědělství, průmysl, doprava 1. zařízení k ovládání stroje:
19 úřad, řízení, výchova 2. soustava řídících orgánů:
19 úřad, řízení, výchova 3. jednání 3, projednávání (srvp. projednávat), vyřizování (srvp. vyřizovat1):
 
31 schopnost 19 schopný úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 2
19 úřad, řízení, výchova 1. (i jm. -pen) mající vlastnosti potřebné k vykonávání něčeho:
19 úřad, řízení, výchova 2. způsobilý se uplatnit, zdatný:
schopnost, -i ž:
 
32 šéf 19 šéf úřad, řízení, výchova subst. 3 57 2 2
19 úřad, řízení, výchova 1. odpovědný vedoucí pracovník, vedoucí m:
19 úřad, řízení, výchova 2. nadřízený m:
 
33 správa 19 správa úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 2
19 úřad, řízení, výchova 1. vedení, řízení:
19 úřad, řízení, výchova 2. orgán, osoby vykonávající je:
19 úřad, řízení, výchova 3. ekon. řízení, péče:
16 práce, činnost 4. oprava 1, správka 1:
 
34 týkat 19 19 úřad, řízení, výchova týkat se  vztahovat se: úřad, řízení, výchova verb 2 56 2 2
 
35 úkol 19 úkol úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 2
19 úřad, řízení, výchova 1. co je určeno k vykonání:
19 úřad, řízení, výchova 2. činnost zaměřená k něj. cíli, poslání, funkce 1, úloha 1:
19 úřad, řízení, výchova 3. (písemná) školní práce, úloha 2:
 
36 úprava 19 úprava úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 2
19 úřad, řízení, výchova 1. upravování (srvp. upravovat), upravení (srv. upravit):
19 úřad, řízení, výchova 2. celkový vnější vzhled, ráz:
19 úřad, řízení, výchova 3. způsob uspořádání:
 
37 určit 19 určit úřad, řízení, výchova verb 1 55 1 2
19 úřad, řízení, výchova 1. uvést, co a jak se má stát, učinit o něčem závěr, stanovit 1:
19 úřad, řízení, výchova 2. rozhodnout o účelu, zaměřit 5 k němu:
19 úřad, řízení, výchova 3. jmenovat do funkce, ustanovit 2:
19 úřad, řízení, výchova 4. zjistit na základě zkoumání, úvahy ap.:
určovat ned.
 
38 ústav 19 ústav úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 2
29 věda, umění, náboženství 1. badatelská, výzkumná instituce, institut:
29 věda, umění, náboženství 2. léčebné zařízení:
19 úřad, řízení, výchova 3. veř. zařízení k praktickým společ. potřebám:
19 úřad, řízení, výchova 4. učiliště, škola 1:
 
39 výběr 19 výběr úřad, řízení, výchova subst. 1 55 1 2
19 úřad, řízení, výchova 1. možnost si vybrat:
19 úřad, řízení, výchova 2. vybrání (srv. vybrat 1, 2, 6, 7), vybírání (srvp. vybírat):
19 úřad, řízení, výchova 3. co takto vzniklo:
 
40 výbor 19 výbor úřad, řízení, výchova subst. 3 57 1 2
19 úřad, řízení, výchova 1. skupina lidí vybraných volbou z něj. organizačního celku, aby jej zastupovala a řídila:
26 zpráva, řeč, psaní 2. soubor vybraných (liter.) ukázek: