Headwords of Roget's Thesaurus
překlad příbuzné
1. Existence. existence
2. Inexistence. neexistence
3. Substantiality. podstatnost
4. Unsubstantiality. nepodloženost
5. Intrinsicality. vnitřně intrinsically
6. Extrinsicality. vnější extrinsic
7. State. stav
8. Circumstance. okolnost
9. Relation. vztah
10. [Want, or absence of relation.] Irrelation. x///
11. [Relations of kindred.] Consanguinity. (pokrevní) příbuzenství
12. [Double or reciprocal relation.] Correlation. korelace
13. Identity. totožnost
14. [Noncoincidence.] Contrariety. N. contrariety, contrast, foil, rozpor
15. Difference. odlišnost
16. Uniformity. stejnost
16a. [Absence or want of uniformity.] Nonuniformity. x///
17. Similarity. podobnost
18. Dissimilarity. odlišnost
19. Imitation. napodobenina
20. Nonimitation. x///
20a. Variation. obměna
21. [Result of imitation.] Copy. kopie
22. [Thing copied.] Prototype. prototyp
23. Agreement. shoda
24. Disagreement. neshoda
25. [Absolute quantity.] Quantity. množství
26. [Relative quantity.] Degree. stupeň
27. [Sameness of quantity or degree.] Equality. rovnost
28. [Difference of quantity or degree.] Inequality. nerovnost
29. Mean. průměr
30. Compensation. náhrada
31. Greatness. velikost
32. Smallness. drobnost
33. Superiority. [Supremacy.] nadřazenost
34. Inferiority. podřadnost
35. Increase. přírůstek
36. Nonincrease, Decrease. pokles
37. Addition. přírůstek
38. Nonaddition. Subtraction. - N. subtraction, subduction odečtení
39. [Thing added] Adjunct. přídavek
40. [Thing remaining.] Remainder. zbytek
40a. [Thing deducted.] Decrement. úbytek
41. [Forming a whole without coherence.] Mixture. směs
42. [Freedom from mixture.] Simpleness. jednoduchý simple
43. Junction. křižovatka ???
44. Disjunction. odloučení
45. [Connecting medium.] Connection. spojení
46. Coherence. soudržnost
47. [Want of adhesion, nonadhesion, immiscibility.] Incoherence. - N. nesoudržnost
48. Combination. kombinace
49. Decomposition. rozklad
50. Whole. [Principal part.] celek
51. Part. část
52. Completeness. úplnost
53. Incompleteness. neúplnost
54. Composition. složení
55. Exclusion. vyloučení
56. Component. složka
57. Extraneousness. zevní extraneous
58. Order. řád
59. [Absence, or want of Order, &c.] Disorder. nepořádek
59a. Complexity složitost
60. [Reduction to Order.] Arrangement. pořádání
61. [Subversion of Order; bringing into disorder.] Derangement. nepořádek
62. Precedence. přednost
63. Sequence. posloupnost
64. Precursor. předchůdce
65. Sequel. pokračování
66. Beginning. začátek
67. End. konec
68. Middle. střed
69. [Uninterrupted sequence.] Continuity. spojitost
70. [Interrupted sequence.] Discontinuity. nespojitost
71. Term. výraz
72. Assemblage. seskupení
73. Nonassemblage. Dispersion. rozptýlení
74. [Place of meeting.] Focus. ohnisko
75. Class. třída
76. Inclusion. [Comprehension under, or reference to a class.] zahrnutí
77. Exclusion. vyloučení
78. Generality. obecnost
79. Speciality. specializace
80. Normality. normálnost
81. Multiformity. mnohotvarý multiform
82. Conformity. soulad
83. Unconformity. x///
84. Number. číslo
85. Numeration. počítání
86. List. seznam
87. {opp. 100} Unity. jednota
88 Accompaniment. příloha
89. Duality. dualita
90. Duplication. zdvojení
91. [Division into two parts.] bisection. půlit bisect
92. Triality. x///
93. Triplication. ztrojnásobení
94. [Division into three parts.] Trisection. roztrojení
95. Four. čtyřka
96. Quadruplication. x///
97. [Division into four parts.] Quadrisection. x///
98. Five, &c. pět
99. Quinquesection, &c. x///
100. {opp. 87} [More than one.] Plurality. mnohost
100a. [Less than one.] Fraction zlomek
101. Zero. nula
102. Multitude. spousta
103. Fewness. nemnoho few
104. Repetition. opakování se
105. Infinity. nekonečno
106. Time. čas
107. Neverness. nikdy never
108. [Definite duration, or portion of time.] Period. období
108a. Contingent Duration. trvání (podmíněné)
109. [Indefinite duration.] Course. průběh
110. [Long duration.] Diuturnity. x///
111. [Short duration.] Transientness. pomíjivý transient
112. [Endless duration.] Perpetuity. natrvalo
113. [Point of time] Instantaneity. okamžik instant
114. [Estimation, measurement, and record of time.] Chronometry. -- měření (času) measurment of time
115. [False estimate of time.] Anachronism. anachronismus
116. Priority. prvenství
117. Posteriority. pozdější posterior
118. The Present Time. současný
119. [Time different from the present.] Different time. (odlišný) čas
120. Synchronism. synchronický
121. [Prospective time.] Futurity. budoucnost
122. [Retrospective time.] The Past minulost
123. Newness. novost
124. Oldness. starý old
125. Morning. [Noon.] dopoledne
126. Evening. [Midnight.] večer
127. Youth. mládí
128. Age. věk
129. Infant. kojenec
130. Veteran. veterán
131. Adolescence. dospívání
132. Earliness. předčasný early
132a. Punctuality dochvilnost
133. Lateness. opožděnost
134. Occasion. příležitost
135. Untimeliness x///
136. Frequency. častost
137. Infrequency. x///
138. Regularity of recurrence. Periodicity. období period
139. Irregularity of recurrence. x///
140. [Difference at different times.] Change. změna
141. [Absence of change.] Permanence. stálost
142. [Change from action to rest.] Cessation. skončení
143. Continuance in action. pokračování
144. [Gradual change to something different.] Conversion. přeměna
145. Reversion. návrat
146. [Sudden or violent change.] Revolution. převrat
147. [Change of one thing for another.] Substitution. záměna
148. [Double or mutual change.] Interchange. výměna
149. Changeableness. změna change
150. Stability. stálost
151. Eventuality. eventualita
152. Destiny. osud
153. [Constant antecedent]. Cause. příčina
154. [Constant sequent.] Effect. účinek
155. [Assignment of cause] Attribution přisuzování
156. [Absence of assignable cause.] Chance. 157. Power. příležitost
158. Impotence. bezmocnost
159. [Degree of power.] Strength. síla
160. Weakness. slabost
161. Production. vytváření
162. [Nonproduction.] Destruction. zničení
163. Reproduction. rozmnožování
164. Producer. výrobce
165. Destroyer. ničitel
166. Paternity. otcovství
167. Posterity. potomstvo
168. Productiveness plodný productive
169. Unproductiveness. nevýnosný unproductive
170. Agency. agentura
171. Physical Energy. energie
172. Physical Inertness. netečný inert
173. Violence. násilí
174. Moderation. umírněnost
175. Influence. vliv
175a. Absence of Influence. (absence) vlivu
176. Tendency. tendence
177. Liability. přítěž
178. Concurrence. souběh
179. Counteraction. x///
180. [Indefinite space.] Space. prostor
180a. Inextension. x///
181. [Definite space.] Region. oblast
182. [Limited space.] Place. místo
183. Situation. umístění
184. Location. sídlo
185. Displacement. vytlačení
186. Presence. přítomnost
187. [Nullibiety.1] Absence. nepřítomnost
188. Inhabitant. obyvatel
189. [Place of habitation, or resort.] Abode. bydliště
190. [Things contained.] Contents. obsah
191. Receptacle. nádoba
192. Size. rozměr
193. Littleness. malý little
194. Expansion. rozpínání
195. Contraction. stahování
196. Distance. vzdálenost
197. Nearness. blízko near
198. Interval. rozestup
199. Contiguity. x///
200. Length. délka
201. Shortness. krátký short
202. Breadth, Thickness. šířka
203. Narrowness. Thinness. (malá) šířka
204. Layer. vrstva
205. Filament. vlákno
206. Height. výška
207. Lowness. nízký
208. Depth. hloubka
209. Shallowness. plytkost
210. Summit. vrchol
211. Base. základ
212. Verticality. svislý vertical
213. Horizontality. vodorovný horizontal
214. Pendency. visutost
215. Support. opora
216. Parallelism. podobnost ?? Rovnoběžnost
216a. Perpendicularity kolmost
217. Obliquity. šikmý oblique
218. Inversion. převrácení
219. Crossing. křížení
220. Exteriority. zevnějšek exterior
221. Interiority. vnitřek interior
222. Centrality. hlavní   ???
223. Covering. kryt
224. Lining. vložka
225. Clothing. oděv
226. Divestment. x///
227. Circumjacence. x///
228. Interposition. vsuvka
229. Circumscription. x///
230. Outline. obrys
231. Edge. okraj
232. Inclosure. x///
233. Limit. hranice
234. Front. předek
235. Rear. záď
236. Laterality. bočně laterally
237. Contraposition. x///
238. Dextrality. doprava (stočený) dextral
239. Sinistrality. x///
240. Form. forma
241. [Absence of form.] Amorphism. amorfní amorphous
242. [Regularity of form.] Symmetry. souměrnost
243. [Irregularity of form.] Distortion. zkroucení
244. Angularity. hranatost
245. Curvature. křivost
246. Straightness. přímost
247. [Simple circularity.] Circularity. kulatost
248. [Complex curvature.] Convolution. záhyb
249. Rotundity. x///
250. Convexity. vypouklý convex
251. Flatness. plochost
252. Concavity. vydutý concave
253. Sharpness. břitkost
254. Bluntness. tupost
255. Smoothness. hladkost
256. Roughness. drsnost
257. Notch. vroubek
258. Fold. záhyb
259. Furrow. rýha
260. Opening otevření
261. Closure. uzavření
262. Perforator. děrovaný perforated
263. Stopper. uzávěr
264. [Successive change of place.] Motion. pohyb
265. Quiescence. nehybnost
266. [Locomotion by land.] Journey. cesta
267. [Locomotion by water, or air.] Navigation. plavba
268. Traveler. cestující
269. Mariner. námořník
270. Transference. přemístění
271. Carrier. dopravce
272. Vehicle. vozidlo
273. Ship. loď
274. Velocity. rychlost
275. Slowness. pomalost
276. Impulse. popud
277. Recoil. odpor
278. Direction. směr
279. Deviation. odchylka
280. [Going before.] Precession. precese
281. [Going after.] Sequence. řada
282. [Motion forward; progressive motion.] Progression. postup
283. [Motion backwards.] Regression. návrat
284. [Motion given to an object situated in front.] Propulsion. pohon
285. [Motion given to an object situated behind.] Traction. tažení
286. [Motion towards.] Approach. přiblížení
287. [Motion from.] Recession. regrese
288. [Motion towards, actively; force causing to draw closer.] pohyb (směrem ke )
289. [Motion from, actively; force driving apart.] Repulsion. odpor
290. [Motion nearer to.] Convergence. sbližování
291. [Motion further off.] Divergence. rozdílnost
292. [Terminal motion at.] Arrival. příjezd
293. [Initial motion from.] Departure. odjezd
294. [Motion into.] Ingress. x///
295. [Motion out of.] Egress. výběh
296. [Motion into, actively.] Reception. přijetí
297. [Motion out of, actively] Ejection. vyhnání
298. [Eating.] Food. potrava
299 Excretion vyměšování
300. [Forcible ingress.] Insertion. vložení
301. [Forcible egress.] Extraction. získávání
302. [Motion through.] Passage. průchod
303. [Motion beyond] Transcursion x///
304. [motion short of] Shortcoming nedostatek
305. [Motion upwards] Ascent. stoupání
306. [Motion downwards] Descent. sestup
307. Elevation. pozvednutí
308. Depression. prohlubeň
309. Leap. skok
310. Plunge uvržení
311. [Curvilinear motion.] Circuition. kruhový circular
312. [Motion in a continued circle.] Rotation. otáčení
313. [Motion in the reverse circle.] Evolution. rozvoj
314. [Reciprocating motion, motion to and fro.] Oscillation. kmitání
315. [Irregular motion] Agitation. protřepání
317. Immateriality. nehmotný immaterial
318. World. svět
319. Gravity. gravitace
320. Levity. lehkovážnost ???
321. Density.. hustota
322. Rarity. řídkost
323. Hardness. tvrdost
324. Softness. měkkost
325. Elasticity. pružnost
326. Inelasticity. x///
327. Tenacity. houževnatě
328. Brittleness. křehký brittle
329. [Structure.] Texture. zrnitost
330. Pulverulence. rozdrtit rozdrtit ???
331. Friction. tření
332. [Absence of friction. Prevention of friction.] Lubrication. -- mazání
333. Fluidity. lehkost
334. Gaseity. plynný gaseous
335. Liquefaction. -N. liquefaction; liquescence[obs3], kapalnění
336. Vaporization. vypařování
337. Water. voda
338. Air. vzduch
339. Moisture. vlhkost
340. Dryness. suchost
341. Ocean oceán
342. Land. zem
343. Gulf. Lake jezero
344. Plain. planina
345. Marsh. bažina
346. Island. ostrov
347. [Fluid in motion.] Stream. potok
348. [Water in motion.] River. řeka
349. [Air in motion] Wind. vítr
350. [Channel for the passage of water.] Conduit. kanál
351. [Channel for the passage of air.] Airpipe. x///
352. Semiliquidity. x///
353. [Mixture of air and water.] Bubble. [Cloud.] bublina
354. Pulpiness. x///
355. Unctuousness. slizkost
356. Oil. olej
356a. Resin. pryskyřice
357. Organization. organizace
358. Inorganization. x///
359. Life. život
360. Death. smrt
361. [Destruction of live; violent death.] Killing. zabití
362. Corpse. mrtvola
363. Interment. pohřeb
364. Animality. živočišnost
365. Vegetability rostlinný vegetable
366. Animal. zvíře
367. Vegetable. zelenina
368. [The science of animals.] Zoology. zoologie
369. [The science of plants.] Botany. botanika
370. [The economy or management of animals.] Husbandry. agronomie
371. [The economy or management of plants.] Agriculture. zemědělství
372. Mankind. lidstvo
373. Man. muž
374. Woman. žena
374a. Sexuality [human] sexualita
375. Physical Sensibility. citlivost
376. Physical Insensibility. apatičnost
377. Physical Pleasure. požitek
378. Physical Pain. bolest
379. [Sensation of pressure] Touch. dotek
380. Sensations of Touch. (cit) doteku
381. [insensibility to touch.] Numbness. necitlivost
382. Heat. teplo
383. Cold. chlad
384. Calefaction. x///
385. Refrigeration. zmražení
386. Furnace. (vysoká) pec
387. Refrigerator. lednička
388. Fuel. palivo
388a. Insulation, Fire extinction. {ant. of 388} insulation, těsnění
389. Thermometer. teploměr
390. Taste. chuť
391. Insipidity. nanicovatost
392. Pungency. pikantnost
392a. Saltiness. slanost
392b. Bitterness zahořklost
393. Condiment. koření
394. Savoriness. pálivý
395. Unsavoriness. nechutný unsavoury
396. Sweetness. sladkost
397. Sourness. zatrpklost
398. Odor. vůně
399. Inodorousness. x///
400. Fragrance. vůně
401. Fetor. x///
401a. Acridity štiplavost
402. Sound. zvuk
403. Silence. ticho
404. Loudness. hlasitost
405. Faintness. slabost
406. [Sudden and violent sounds.] Snap. křupnutí
407. [Repeated and protracted sounds.] Roll. (protáhnutý) zvuk
408. Resonance. ozvěna
408a. Nonresonance[obs3]. x///
409. [Hissing sounds.] Sibilation. sykavkový sibilant
410. [Harsh sounds.] Stridor. x///
411. Cry. výkřik
412. [Animal sounds.] Ululation. kvílení
413. Melody. Concord. melodie
414. Discord. disonantní discordant
415. Music. hudba
416. Musician. [Performance of Music.] hudebník
417. Musical Instruments. (nástroj)  hudební
418. [Sense of sound.] Hearing. sluch
419. Deafness. hluchota
420. Light. světlo
421. Darkness. tma
422. Dimness. šero
423. [Source of light, self-luminous body.] Luminary. x///
424. Shade. stín
425. Transparency. průhlednost
426. Opacity. neprůhlednost
426a Turbidity zákal
427. Semitransparency. x///
428. Color. barva
429. [Absence of color.] Achromatism. bezbarvost
430. Whiteness. bílý white
431. Blackness. čerň
432. Gray. šedý
433. Brown. hnědý
434. Redness. červenost
435. Greenness. zeleň
436. Yellowness. žluť
437. Purple. nachový
438. Blueness. modř
439. Orange. oranžový
440. Variegation. pestrost
441. Vision. - N. vision, sight, optics, eyesight. vidina
442. Blindness. - N. blindness, cecity[obs3], excecation slepota
443. [Imperfect vision.] Dimsightedness. [Fallacies of vision.] x///
444. Spectator. divák
445. Optical Instruments. (nástroj) optický
446. Visibility. viditelnost
447. Invisibility. neviditelnost
448. Appearance. vzhled
449. Disappearance. zmizení
450. Intellect. rozum
450a. Absence or want of Intellect. (absence) rozumu
451. Thought. myšlenka
452. [Absence or want of thought.] Incogitancy. (absence) myšlenky
453. [Object of thought.] Idea. pojem
454. [Subject of thought, ] Topic. námět
455. [The desire of knowledge.] Curiosity. zvědavost
456. [Absence of curiosity.] Incuriosity. x///
457. Attention. pozornost
458. Inattention. nepozornost
459. Care. [Vigilance.] pečlivost
460. Neglect. zanedbání
461 Inquiry [Subject of Inquiry. Question] vyšetřování
462. Answer. odpověď
463. Experiment. pokus
464. Comparison. srovnání
464a Incomparability [Lack of comparison] nesrovnatelnost
465. [results of comparison. 1] Discrimination. (dělání) rozdílu
465a. [results of comparison. 2] Indiscrimination. nevybíravost
465b. [results of comparison. 3] Identification. identifikace
466. Measurement. x///
467. Evidence [On one side.] důkaz
468. [Evidence on the other side, on the other hand.] Counter opak  ???
469. Qualification. kvalifikace
470. Possibility. možnost
471. Impossibility. nemožnost
472. Probability. pravděpodobnost
473. Improbability. nepravděpodobnost
474. Certainty. jistota
475. Uncertainty. nejistota
476. Reasoning, úvaha
477. [The absence of reasoning.] Intuition. [False or vicious intuice
478. Demonstration. předvedení
479. Confutation. vyvracení
480. Judgment. [Conclusion.] posudek
480a. [Result of search or inquiry.] Discovery. objev
481. Misjudgment. (nesprávné) posouzení
482. Overestimation. nadhodnocení
483. Underestimation. podcenění
484. Belief. víra
485. Unbelief. Doubt. pochybnost
486. Credulity. důvěřivost
487. Incredulity. nedůvěřivost
488. Assent. souhlas
489. Dissent. nesouhlas
490. Knowledge. znalost(i)
491. Ignorance. nevědomost
492. Scholar. učenec
493. Ignoramus. nevzdělanec
494. [Object of knowledge.] Truth. PRAVDA
495. Error. omyl
496. Maxim. aforismus
497. Absurdity. absurdita
498. Intelligence. Wisdom. moudrost
499. Imbecility. Folly pošetilost
500. Sage mudrc
501. Fool. blázen
502. Sanity. (zdravý) rozum
503. Insanity. šílenství
504. Madman. šílenec
505. Memory. paměť
506. Oblivion. zapomnění
507. Expectation. očekávání
508. Inexpectation. x///
509. [Failure of expectation.] Disappointment. zklamání
510. Foresight. prozíravost
511. Prediction. předpověď
512. Omen. předzvěst
513. Oracle. věštec
514. Supposition. předpoklad
514a. Analogy podobnost
515. Imagination. představivost
516. [Idea to be conveyed.] Meaning. [Thing signified.] význam
517. [Absence of meaning.] Unmeaningness. x///
518. Intelligibility. srozumitelný intelligible
519. Unintelligibility. nesrozumitelný unintelligible
520. [Having a double sense] Equivocalness. dvojakost
521. Metaphor. metafora
522. Interpretation. výklad
523. Misinterpretation. (mylný) výklad
524. Interpreter. překladatel
525. Manifestation. projev
526. Latency. Implication. vyvození
527. Information. informace
527a. Correction. [Correct an error of information; distinguish from náprava
528. Concealment. zatajení
529. Disclosure odhalení
530. Ambush [Means of concealment]. přepadení ???
531. Publication. uveřejnění
532. News. zpráva
533. Secret. tajemství
534. Messenger. posel
535. Affirmation. potvrzení
536. Negation. popření
537. Teaching. učení
538. Misteaching. x///
539. Learning studium
540. Teacher. učitel
541. Learner. žák
542. School. škola
543. Veracity. pravdivost
544. Falsehood. nepravdivost
545. Deception. klam
546. Untruth. lež
547. Dupe. hlupák
548. Deceiver. podvodník
549. Exaggeration. přehánění
550. Indication náznak
551. Record. záznam
552. [Suppression of sign.] Obliteration. zahlazení
553. Recorder. zapisovatel
554. Representation. zobrazení
555. Misrepresentation. zkreslení
556. Painting. malba
557. Sculpture. socha
558. Engraving. rytina
559. Artist. umělec
560. Language. jazyk
561. Letter. písmeno
562. Word. slovo
563. Neologism. neologismus
564. Nomenclature. terminologie
565. Misnomer. (nesprávný) název
566. Phrase. fráze
567. Grammar. mluvnice
568. Solecism. gramatická (chyba)
569. Style. styl
570. Perspicuity. srozumitelnost
571. Obscurity. nejasnost
572. Conciseness. stručnost
573. Diffuseness. x///
574. Vigor. x///
575. Feebleness. nevýrazně feebly
576. Plainness. zřetelně plainly
577. Ornament. ozdoba
578. Elegance. elegance
579. Inelegance. nevkusnost
580. Voice. hlas
581. Aphony. x///
582. Speech. řeč
583. [Imperfect Speech.] Stammering. zakoktání se
584. Loquacity. upovídanost
585. Taciturnity. mlčenlivost
586. Allocution. alokuce
587. Response odpověď
588. Conversation. rozmluva
589. Soliloquy. monolog
590. Writing. psaní
591. Printing. tisk
592. Correspondence dopis(y)
593. Book. kniha
594. Description. popis
595. Dissertation. disertace
596. Compendium. kompendium
597. Poetry. poezie
598. Prose. próza
599. The Drama. drama
600. Will. vůle
601. Necessity. nutnost
602. Willingness. ochota
603. Unwillingness. neochota
604. Resolution. odhodlání
604a. Perseverance. vytrvalost
605. Irresolution. nerozhodnost
606. Obstinacy. tvrdohlavost
607. Tergiversation. výmluva
608. Caprice. rozmar
609. Choice. výběr
609a. Absence of Choice. (absence) volby
610. Rejection. odmítnutí
611. Predetermination. předurčení
612. Impulse. podnět
613. Habit. [includes commonness due to frequency of occurrence] -- zvyk
614. Desuetude. x///
615. Motive. pohnutka
615a. Absence of Motive. absence motivu
616. Dissuasion. odrazovat dissuade
617. [Ostensible motive, ground, or reason assigned.] Pretext. výmluva
618. Good. dobro
619. Evil. zlo
620. Intention. úmysl
621.  Chance. 622. [Purpose in action.] Pursuit příležitost
623. .[Absence of pursuit.] Avoidance. vyhýbání
624. Relinquishment. upustit relinquish
625. Business. obchod
626. Plan. plán
627. Method. [Path.] metoda
628. Mid-course. x///
629. Circuit. okruh
630. Requirement. požadavek
631. Instrumentality. prostředek
632. Means. prostředek
633. Instrument. nástroj
634. Substitute. zaměnit
635. Materials. materiál
636. Store. zásoba
637. Provision. poskytnutí
638. Waste. odpady
639. Sufficiency. dostatek
640. Insufficiency. nedostatečnost
641. Redundancy. nadbytečnost
642. Importance. důležitost
643. Unimportance. bezvýznamnost
644. Utility. užitečnost
645. Inutility. zbytečnost
646. [Specific subservience.] Expedience. osobní prospěch
647. Inexpedience. x///
648. [Capability of producing good. Good qualities.] Goodness. dobrota
649. [Capability of producing evil. Bad qualities.] Badness. špatnost
650. Perfection. dokonalost
651. Imperfection. nedokonalost
652. Cleanness. čistota
653. Uncleanness. špinavost
654. Health. zdraví
655. Disease. choroba
656. Salubrity. x///
657. Insalubrity. nezdravý insalubrious
658. Improvement. zlepšení
659. Deterioration. zhoršení
660. Restoration. obnova
661. Relapse. znovu onemocnět
662. Remedy. náprava
663. Bane. zhouba
664. Safety. bezpečí
665. Danger. nebezpečí
666. [Means of safety.] Refuge. útočiště
667. [Source of danger.] Pitfall. záludnost
668. Warning. varování
669. [Indication of danger.] Alarm. poplach
670. Preservation. zachování
671. Escape. útěk
672. Deliverance. vysvobození
673. Preparation. příprava
674. Nonpreparation. x///
675. Essay. esej
676. Undertaking. podnik
677. Use. užití
678. Disuse. nepoužívání
679. Misuse. špatné použití
680. Action. čin
681. Inaction. nečinnost
682. Activity. činnost
683. Inactivity. nečinnost
684. Haste. spěch
685. Leisure. volno
686. Exertion. úsilí
687. Repose. poklid
688. Fatigue. únava
689. Refreshment. občerstvení
690. Agent. zprostředkovatel
691. Workshop. dílna
692. Conduct. vedení
693. Direction. řízení
694. Director. ředitel
695. Advice. rada
696. Council. rada
697. Precept. předpis
698. Skill. dovednost
699. Unskillfulness. neobratnost
700. Proficient. zdatný
701. Bungler. packal
702. Cunning. mazaný
703. Artlessness. neumělost
704. Difficulty. nesnáz
705. Facility. zařízení
706. Hindrance. překážka
707. Aid. pomoc
708. Opposition. opozice
709. Cooperation. kooperace
710. Opponent. protivník
711. Auxiliary. pomocník
712. Party. strana
713. Discord. neshoda
714. Concord. shoda
715. Defiance. vzdor
716. Attack. útok
717. Defense obrana
718. Retaliation. odplata
719. Resistance. odpor
720. Contention. svár
721. Peace. mír
722. Warfare. válka
723. Pacification. zpacifikování
724. Mediation. vyjednávání
725. Submission. podrobení se
726. Combatant. bojovník
727. Arms. zbraně
728. Arena. aréna
729. Completion. dokončení
730. Noncompletion. x///
731. Success. úspěch
732. Failure. neúspěch
733. Trophy. trofej
734. Prosperity. blahobyt
735. Adversity. nepřízeň
736. Mediocrity. obyčejnost
737. Authority. úřad
737a. Government. vláda
737b. Politics. [contention for governmental authority or influence]. politika
738. [Absence of authority] Laxity. nedbalost
739. Severity. přísnost
740. Lenity. mírnost
741. Command. rozkaz
742. Disobedience. neposlušnost
743. Obedience. poslušnost
744. Compulsion. nutkání
745. Master. mistr
746. Servant. sluha
747. [Insignia of authority.] Scepter. žezlo
748. Freedom. svoboda
749. Subjection. podrobení
750. Liberation. osvobození
751. Restraint. omezení
752. [Means of restraint.] Prison. vězení
753. Keeper. dozorce
754. Prisoner. vězeň
755. [Vicarious authority.] Commission. pověření
756. Abrogation. zrušení
757. Resignation. odstoupení
758. Consignee. adresát
759. Deputy. zástupce
760. Permission. povolení
761. Prohibition. zákaz
762. Consent. souhlas
763. Offer. nabídka
764. Refusal. zamítnutí
765. Request. žádost
766. [Negative request.] Deprecation. znehodnocení
767. Petitioner. žalobce
768. Promise. slib
768a. Release from engagement. uvolnit ze závazku
769. Compact. pudřenka  ????
770. Conditions. podmínky
771. Security. bezpečnost
772. Observance. dodržování
773. Nonobservance. nedodržení
774. Compromise. kompromis
775. Acquisition. získání
776. Loss. ztráta
777. Possession. vlastnictví
777a. Exemption. zproštění
778. [Joint possession.] Participation. participace
779. Possessor. majitel
780. Property. majetek
781. Retention. zadržení
782. Relinquishment. upustit relinquish
783. Transfer. přenos
784. Giving. dát give^1
785. Receiving. dostat receive
786. Apportionment. přidělení
787. Lending. zapůjčování
788. Borrowing. výpůjčka
789. Taking. vzít take
790. Restitution. restituce
791. Stealing. krádež steal
792. Thief. zloděj
793. Booty. kořist
794. Barter. výměnný obchod
795. Purchase. nákup
796. Sale. prodej
797. Merchant. kupec
798. Merchandise. zboží
799. Mart. trh
799a. Stock Market [specialized markets for financial instruments] -- akcie trh
799b. Securities. cenné papíry
800. Money. peníze
801. Treasurer. pokladník
802. Treasury. pokladnice
803. Wealth. bohatství
804. Poverty. chudoba
805. Credit. úvěr
806. Debt. dluh
807. Payment. platba
808 Nonpayment /xxx
809. Expenditure. výdaje
810. Receipt. stvrzenka
811. Accounts. účet
812. Price. cena
812a. Value [intrinsic worth] hodnota
812b. Worthlessness neschopnost
813. Discount. sleva
814. Dearness. drahota
815. Cheapness. láce
816. Liberality. štědrost
817. Economy. ekonomika
817a. Greed [excessive desire] nenasytnost
818. Prodigality. rozmařilost
819. Parsimony. skoupost
820. Affections. zalíbení
821. Feeling. cit
822. Sensibility. citlivost
823. Insensibility. apatičnost
824. Excitation. vzrušení
825. [Excess of sensitiveness] Excitability podrážděnost
826. [Absence of excitability, or of excitement.] Inexcitability. -- /xxx
827. Pleasure. potěšení
828. Pain. bolest
829. [Capability of giving pleasure; cause or source of pleasure.] zdroj potěšení
830. [Capability of giving pain; cause or source of pain]. zdroj bolesti
831. Content. spokojený
832. Discontent. nespokojenost
833. Regret. lítost
834. Relief. úleva
835. Aggravation. rozčilení
836. Cheerfulness. veselost
837. Dejection. sklíčenost
838. [Expression of pleasure.] Rejoicing. radost
839. [Expression of pain.] Lamentation. naříkání
840. Amusement. pobavení
841. Weariness. vyčerpanost
842. Wit. důvtip
843. Dullness. nudnost
844. Humorist. humorista
845. Beauty. krása
846. Ugliness. ošklivost
847. Ornament. ozdoba
847a. Jewelry šperky
848. Blemish. kaz
849. Simplicity. prostota
850. [Good taste.] Taste. chuť
851. [Bad taste.] Vulgarity. nevkusnost
852. Fashion. móda
853. Ridiculousness. absurdita
854. Fop. parádník
855. Affectation. předstírání
856. Ridicule. posměch
857. [Object and cause of ridicule.] Laughingstock. terč posměchu
858. Hope. naděje
859. [Absence, want or loss of hope.] Hopelessness. beznaděj
860. Fear. strach
861. [Absence of fear.] Courage. odvaha
862. [Excess of fear.] Cowardice. zbabělost
863. Rashness. prudkost
864. Caution. opatrnost
865. Desire. touha
866. Indifference. lhostejnost
867. Dislike. odpor
868. Fastidiousness. vybíravost
869. Satiety. přesycení
870. Wonder. zázrak
871. [Absence of wonder.] Expectance. očekávání   ???
872. Prodigy. génius
873. Repute. reputace
874. Disrepute. nevážnost
875. Nobility. urozenost
876. Commonalty. lid
877. Title. titul
878. Pride. pýcha
879. Humility. pokora
880. Vanity. ješitnost
881. Modesty. skromnost
882. Ostentation. okázalost
883. Celebration. oslava
884. Boasting. chlouba
885. [Undue assumption of superiority.] Insolence. drzost
886. Servility. podlézavost
887. Blusterer. furiant
888. Friendship. přátelství
889. Enmity. nepřátelství
890. Friend. přítel
891. Enemy. nepřítel
892. Sociality. /xxx
893. Seclusion. Exclusion. ústraní
894. Courtesy. zdvořilost
895. Discourtesy. nezdvořilost
896. Congratulation. blahopřání
897. Love. láska
898. Hate. nenávist
899. Favorite. oblíbenec
900. Resentment. zášť
901. Irascibility. prchlivost
901a. Sullenness. rozmrzelost
902. [Expression of affection or love.] Endearment. laskání
903. Marriage. manželství
904. Celibacy. celibát
905. Divorce. rozvod
906. Benevolence. shovívavost
907. Malevolence. škodolibost
908. Malediction. kletba
909. Threat. hrozba
910. Philanthropy. dobročinnost
911. Misanthropy. škarohlídství
912. Benefactor. dobrodinec
913. [Maleficent being] Evil doer zlomyslný muž činu
914. Pity. lítost
914a. Pitilessness. nelítostnost
915. Condolence. soustrast
916. Gratitude. vděčnost
917. Ingratitude. nevděčnost
918. Forgiveness. odpuštění
919. Revenge. pomsta
920. Jealousy. žárlivost
921. Envy. závist
922. Right. dobro
923. Wrong. něco špatného
924. Dueness. /xxx
925. [Absence of right.] Undueness. přehnaný
926. Duty. povinnost
927. Dereliction of Duty. chátrání povinnosti
927a. Exemption. zproštění
928. Respect. úcta
929. Disrespect. neúcta
930. Contempt. pohrdání
931. Approbation. schválení
932. Disapprobation. odmítnutí
933. Flattery. lichocení
934. Detraction. /xxx
935. Flatterer. lichotník
936. Detractor. pomlouvač
937. Vindication. prokázání
938. Accusation. obvinění
939. Probity. bezúhonnost
940. Improbity. nepoctivost
941. Knave. darebák
942. Disinterestedness. nestrannost
943. Selfishness. sobectví
944. Virtue. poctivost
945. Vice. neřest
946. Innocence. nevinnost
947. Guilt. vina
948. Good Man. dobrý muž
949. Bad Man. špatný muž
950. Penitence. pokání
951. Impenitence. zatvrzelost
952. Atonement. pokání
953. Temperance. umírněnost
954. Intemperance. nemírnost
954a. Sensualist. rozkošník
955. Asceticism. askeze
956. Fasting. půst fast
957. Gluttony. obžerství
958. Sobriety. střízlivost
959. Drunkenness. opilství
960. Purity. čistota
961. Impurity. oplzlost
962. Libertine. zpustlík
963. Legality. zákonnost
964. [Absence or violation of law.] Illegality. nezákonnost
965. Jurisdiction. [Executive.] jurisdikce
966. Tribunal. soud
967. Judge. soudce
968. Lawyer. právník
969. Lawsuit. proces
970. Acquittal. osvobozující rozsudek
971. Condemnation. odsouzení
972. Punishment. trest
973. Reward. odměna
974. Penalty. pokuta
975. [Instrument of punishment.] Scourge. pohroma
976. Deity. božstvo
977. [Beneficent spirits] Angel. anděl
978. [Maleficent spirits.] Satan. ďábel
979. Jupiter. Jupiter
980. Demon. démon
981. Heaven. nebe
982. Hell. peklo
983. [Religious Knowledge.] Theology. teologie
983a. Orthodoxy. ortodoxie
984. Heterodoxy. [Sectarianism.] /xxx
985. Judeo-Christian Revelation. zjevení
986. Pseudo-Revelation. /xxx
987. Piety. zbožnost
988. Impiety. bezbožnost
989. Irreligion. bezbožný irreligious
990. Worship. uctívání
991. Idolatry. uctívání idolů
992. Sorcery. čarodějnictví
993. Spell. kouzlo
994. Sorcerer. čaroděj
995. Churchdom. /xxx
996. Clergy. duchovenstvo
997. Laity. laikové
998. Rite. obřad
999. Canonicals. kněžský canonical
1000. Temple. chrám